Windenergie

Visie

VWEA is één van de technologieplatformen binnen ODE. De leden van VWEA zijn automatisch ook lid van de koepel ODE. VWEA-leden zijn bedrijven en organisaties actief in diverse takken van de windenergiesector: projectontwikkelaars, windturbine uitbaters, studiebureaus, toeleveranciers en onderdelenproducenten, en andere specialisten (administratie, academici).

VWEA vergadert rond actuele thema’s en organiseert werkgroepen met de geïnteresseerden rond specifieke topics. De krijtlijnen van de actiepunten worden uitgezet tijdens deze overlegmomenten.

De Vlaamse WindEnergie Associatie VWEA heeft als doel de stimulans van een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. Windenergie is een duurzame energiebron, één van de weinige eigen energiebronnen die Vlaanderen zelf heeft. Door de technologische evolutie kan windenergie een toenemende bijdrage leveren aan een zekere, duurzame en milieuvriendelijke energievoorziening. Een goede inplanting en voldoende informatieverstrekking naar diverse actoren zijn daarom noodzakelijk. VWEA wil hieraan een prominente bijdrage leveren.

Beleidsopvolging

Administratieve problemen en andere barrières die de ontwikkeling van windenergie belemmeren worden besproken en doorgegeven aan de overheid. Op die manier bouwt VWEA op een constructieve manier mee aan een effectief beleid.

Daarnaast zal VWEA op een gestructureerde manier een advies verstrekken over beleidsvoorstellen in ontwikkeling of andere vormen van advies indien ze hierom wordt verzocht.

Sectorondersteuning

De windenergiesector is permanente in ontwikkeling. Zowel op beleidsniveau als op vlak van marktwerking en techniek zijn er veel evoluties. Op de ledenvergaderingen worden nieuwe trends en evoluties besproken. Daarnaast worden er nieuwsmails verstuurd naar de leden (een 15tal per jaar), zodat u op de hoogte blijft. Het gaat hierbij om nieuwe ontwikkelingen in het beleid, studieresultaten, marktontwikkelingen, Europees kader…

Indien blijkt dat verschillende leden met eenzelfde problematiek geconfronteerd worden, dan wordt hierop verder gewerkt, b.v. op een studiedag, in een werkgroep en wordt eventueel een beleidsadvies geformuleerd.

Ledenvergaderingen

De werking van VWEA wordt opgevolgd en richting gegeven door de stuurgroep van VWEA-leden die eveneens windpark uitbater zijn in Vlaanderen. Deze groep komt  een tiental keer per jaar samen.

Afhankelijk van de actualiteit worden werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen zijn een belangrijk werkinstrument van VWEA. Het zijn vergaderingen met specialisten binnen elk bedrijf rond een bepaald thema. Elk bedrijf dat lid is van VWEA (niet voor de ‘geassocieerde leden) kan hieraan deelnemen. Er wordt van elk lid een actieve inbreng verwacht. De werkgroepen komen samen naar gelang de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen.

Informatieverstrekking

Diverse projectontwikkelaars ervaren de gebrekkige kennis over windenergie in de samenleving als een heikel punt. Aangezien windenergie meestal wordt ontwikkeld op terreinen van derden, is het noodzakelijk dat deze actoren op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken in de windenergiesector. Nog al te vaak maken projecten geen kans door toedoen van foutieve vooroordelen. Daarom bestaat de behoefte om ruim correcte en recente informatie te verspreiden over windenergie.

Sectorpromotie

15 juni is de internationale Dag van de Wind. Rond deze datum worden allerlei activiteiten georganiseerd. VWEA zorgt voor de doorstroming van informatie tussen de lokale initiatieven en de globale coördinatie op Europees en wereld niveau.

Open Bedrijvendag biedt ook een goed kader voor bedrijven die hun activiteiten willen voorstellen aan een ruim publiek.

WindEurope – EU beleid

VWEA is lid van WindEurope, de Europese koepel rond windenergie. VWEA vertegenwoordigt de Vlaamse windenergiesector in het NAN, National Associations Network, een netwerk van alle Europese windenergie associaties. Via dit netwerk wordt veel informatie uitgewisseld en blijft de Vlaamse sector ook op de hoogte van ontwikkelingen op Europees niveau. Een vertegenwoordiging in de NAN is voor de sector bijzonder interessant om te kunnen anticiperen op komende evoluties. Daarnaast neemt VWEA deel aan andere relevante werkgroepen bij WindEurope, zoals de werkgroep duurzaamheid en de werkgroep communicatie.

Alle platformen van ODE