Windenergie
INFORMATIE CRUCIAAL BIJ DRAAGVLAK WINDENERGIEPROJECTEN

INFORMATIE CRUCIAAL BIJ DRAAGVLAK WINDENERGIEPROJECTEN

13 juni 2016

Sectororganisatie VWEA roept lokale besturen op om beslist Vlaams windenergiebeleid te steunen.

Op 15 juni wordt in de hele wereld de Dag van de Wind gevierd. Naar aanleiding hiervan wijst de Vlaamse Windenergie Associatie VWEA op het groot belang van lokaal draagvlak voor windenergieprojecten. Enerzijds engageren de leden van VWEA zich alvast om de geleverde inspanningen inzake het verspreiden van kwalitatieve informatie over hun projecten aan omwonenden, resoluut verder te zetten. Anderzijds roept VWEA naar aanleiding van de Dag van de Wind alle beleidsverantwoordelijken, en in het bijzonder lokale mandatarissen, op om het draagvlak mee te versterken door het beslist Vlaams beleid inzake windenergie ook uit te leggen aan de burger.

Sinds 2007 vindt jaarlijks op 15 juni de Internationale Dag van de Wind of Global Wind Day plaats. Dit is een dag georganiseerd door WindEurope (de Europese Windenergie Associatie) en het Global Wind Energy Council. Wereldwijd worden tal van activiteiten rond windenergie georganiseerd. Ook in België wil VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie, 15 juni niet onopgemerkt laten voorbijgaan.  

Windenergie is immers één van de belangrijkste bronnen van elektriciteitsproductie bij de uitbouw van een eigen energie-onafhankelijk en duurzaam Vlaanderen. VWEA stelt dan ook met genoegen vast dat de Vlaamse regering doelbewust en positief inzet op windenergie in het kader van de energie-omslag. Maar om het potentieel aan windenergie in Vlaanderen op korte termijn maximaal te ontwikkelen, meent VWEA dat extra inspanningen nodig zijn om het noodzakelijke lokale draagvlak voor windenergie uit te bouwen. Deze extra inspanningen situeren zich op 2 vlakken. De Internationale Dag van de Wind is een ideale gelegenheid om die onder de aandacht te brengen.

Correcte informatie voor omwonenden windenergieprojecten

Uit een peiling van IPSOS (maart 2014) blijkt dat omwonenden van windenergieprojecten en andere betrokkenen vooral nood hebben aan informatie. “Uit onderzoek blijkt dat de hoeksteen voor een lokaal draagvlak van windenergieprojecten informatie is”, aldus VWEA directeur Bart Bode. “Omwonenden hebben vooral nood aan correcte informatie over het project in hun buurt.”

Naast informatie is er ook de vraag tot participatie. De VWEA leden besteden op vandaag reeds bijzonder veel zorg aan informatie en er worden ook met succes verschillende formules van participatie aangeboden. In de toekomst zullen zij dit verder prioritair met de nodige aandacht blijven doen om zo bij te dragen tot het lokaal draagvlak.

Meer steun van lokale besturen voor beslist Vlaams windenergiebeleid

Naast de eigen inspanningen om de omwonenden te informeren, roept VWEA beleidsverantwoordelijken op alle niveaus,en in het bijzonder lokale mandatarissen, op om het beslist Vlaams beleid inzake windenergie mee uit te dragen en zo mee te bouwen aan een lokaal draagvlak. “We waarderen enorm dat de Vlaamse regering voluit inzet op windenergie. Maar van die positieve ingesteldheid is er op lokaal niveau vaak erg weinig te merken,” zegt Bart Bode.

Uit een bevraging van VWEA bij haar leden bleek dat in de periode 2010 tot medio 2015, lokale besturen het vaakst beroepsprocedures opstarten tegen afgeleverde bouwvergunningen. “Het is bijzonder jammer vast te stellen dat het beslist Vlaams beleid inzake windenergie in deze gevallen geen vertaling krijgt in ondersteuning door lokale beleidsverantwoordelijken”, aldus Bart Bode. De sector rekent in de toekomst dan ook op een correcte en verantwoordelijke houding van lokale besturen om hun burgers op objectieve wijze te informeren over het Vlaams windbeleid en zo het lokaal draagvlak maximaal te versterken.

Alle platformen van ODE