Windenergie
Hoe de kosten en ruimte van offshore ontwikkeling te verminderen: studie van offshore-energieclusters in de Noordzee

Hoe de kosten en ruimte van offshore ontwikkeling te verminderen: studie van offshore-energieclusters in de Noordzee

24 juni 2019

Het Europese energiesysteem is aan het veranderen, gedreven door de wens om ze koolstofarm te maken en over te schakelen op schonere, hernieuwbare energiebronnen. De Europese Commissie en de EU-lidstaten staan achter deze doelstellingen. Zij hebben het verdrag van Parijs ondertekend om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken en zijn overeengekomen om de hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen te verhogen. Deze doelstellingen zijn alleen haalbaar met offshore windenergie. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, moeten de bestaande offshore-activa op kosteneffectieve en duurzame wijze worden uitgebreid om het enorme windenergiepotentieel van de Noordzee ten volle te benutten.

Hybride projecten bieden een oplossing. Ze combineren offshore-opwekking en transmissieactiva, die gewoonlijk als afzonderlijke entiteiten opereren. Dit stelt hen in staat om projecten aan elkaar te koppelen en biedt een platform voor coördinatie tussen landen. Dergelijke projecten hebben een aantal voordelen ten opzichte van conventionele offshore projecten. Ze zijn goedkoper, gebruiken minder ruimte en effenen de weg naar een toekomstig geïntegreerd energiesysteem in de Noordzee-regio. Uiteindelijk kunnen ze bijdragen aan de energietransitie en het koolstofarm maken van de energietransitie. Het is dan ook duidelijk dat het gebruik van hybride projecten in reële termen moet worden beoordeeld.

Deze studie identificeert 18 potentiële hybride projecten, gebaseerd op bestaande conventionele projecten in de Noordzee die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden. De vijf meest haalbare projecten worden beoordeeld aan de hand van hun conventionele referentiescenario's in termen van kapitaaluitgaven, bedrijfskosten gedurende de hele levensduur en sociaaleconomische welvaart.

Uit de studie blijkt dat de vijf projecten een kostenbesparingspotentieel tot 10% of tot 2.500 miljoen euro laten zien, afhankelijk van de omvang van het vergelijkbare conventionele project. Maar het stelt ook vast dat hybride projecten te maken hebben met aanzienlijke wettelijke, regelgevende en andere belemmeringen. Om deze aan te pakken, worden in de studie projectspecifieke actieplannen voorgesteld waarin wordt aangegeven welke maatregelen de stakeholders kunnen nemen om deze belemmeringen weg te nemen. Ten slotte bevat de studie aanbevelingen voor de uitvoering van toekomstige hybride projecten, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een toekomstbestendig Europees energiesysteem.

Bron: https://publications.europa.eu

Alle platformen van ODE