Windenergie
Opmerkingen VWEA bij de Vlaamse regeringsverklaring

Opmerkingen VWEA bij de Vlaamse regeringsverklaring

29 oktober 2019

Windenergie helpt klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren

De beslissing van de nieuwe Vlaamse regering om de doelstelling voor windenergie op te trekken tot 2,5 GW komt neer op minstens 100 MW per jaar in de periode 2020 - 2030. Dit is een belangrijk signaal naar de markt en naar regionale en lokale overheden.

VWEA engageert zich om maximaal mee te werken aan de realisatie van deze doelstelling – en die waar mogelijk te overstijgen – en verwacht van alle overheden de nodige inspanningen om deze realisatie maximale kansen te geven.

Windenergie is zeer voordelig

VWEA verwelkomt de keuze voor het bestaande steunmechanisme (groene stroomcertificaten gebaseerd op het Onrendabele Top model), omdat dit het dichtst aansluit bij het marktmodel en verder evolueert naar een dalend steunniveau.

Anderzijds dienen een aantal maatregelen waarbij gesleuteld wordt aan dit steunmechanisme zorgvuldig geëvalueerd te worden, met name de uitfasering tegen 2025, het maximaal ondersteuningsvolume, de geplande evaluatie van het gegarandeerd rendement op eigen vermogen en het niet toekennen van steun bij negatieve prijzen.

Ruimte voor windenergie is nodig

Het creëren van bijkomend ruimtelijk beleid, voortbouwend op het huidig kader, kan er voor zorgen dat we ook in zones die vandaag nog niet in aanmerking komen, nieuwe windparken kunnen inplannen. Uitvoering geven aan dit ruimtelijk beleid is dan ook essentieel voor de maximale ontplooiing van windenergie als goedkoopste bron van elektriciteitsproductie in Vlaanderen.

Vergunningenbeleid windenergie is een gewestelijke materie.

Om de doelstellingen voor windenergie te kunnen realiseren, stelt VWEA dat het essentieel is dat een consequent en coherent vergunningenkader op een zelfde manier wordt toegepast in heel Vlaanderen. VWEA hoopt dat de optie in de Vlaamse regeringsverklaring om het ruimtelijk beoordelingskader naar het gemeentelijk beleid over te hevelen, niet zal leiden tot een versnippering en vermeerdering van allerlei regeltjes en bijkomende eisen. Graag had VWEA van de Vlaamse Regering geweten hoe ze dit op een administratief eenvoudige wijze zullen bewerkstelligen.

VWEA vraagt de lokale besturen uit om zich 100% te engageren voor het realiseren van de klimaat- en energiedoelstelling, in het bijzonder de doelstelling voor windenergie in Vlaanderen. VWEA vraagt de lokale beleidsverantwoordelijke om hier mee hun schouders onder te zetten en voluit mee te werken aan het verhogen van het draagvlak.

Snellere procedures voor windenergie

Procedures slepen vaak jaren aan. Er is reeds verbetering merkbaar, maar een uitspraak bij een eventuele beroepsprocedure tegen een verleende vergunning zou er op maximaal zes maanden moeten zijn. Dat maakt de projectontwikkeling minder onzeker en bijgevolg maatschappelijk goedkoper.

Alle platformen van ODE