Windenergie

Hoe werkt het?

Windmolens worden al meer dan duizend jaar gebruikt om de kracht van de wind te benutten. Dankzij de technologische ontwikkelingen zijn de huidige windturbines in staat om aan onze elektriciteitsbevoorrading deel te nemen. Windenergie is goed voor het klimaat en zorgt voor lagere elektriciteitsprijzen, ook bedrijven en particulieren kunnen daarvan genieten!

VOORDELEN

1. Windenergie voorziet ons van EIGEN energie

Uit onze eigen bodem kunnen we geen grondstoffen delven die ons voorzien in onze energiebehoefte. Er zijn geen oliebronnen, geen uraniummijnen, geen gasbellen. We beschikken echter wel over onuitputtelijke bronnen zoals zon en wind.

Inzetten op windenergie heeft ons het voordeel onafhankelijk te worden. Meer onafhankelijkheid energie installaties in Vlaanderen zorgt voor minder import van energie uit het buitenland. Minder afhankelijk van de internationale energiemarkt, zorgt voor energieprijzen die beter te beheersen zijn.

2. Windenergie is economisch en betrouwbaar!

De kost van windenergie is dus op voorhand bekend, en er wordt genoeg reserve voorzien om de turbine af te bouwen. Na de afschrijvingsperiode kunnen windturbines veilig verder produceren en is de opgewekte stroom zo goed als gratis.

De lokale productie van windenergie zorgt voor een geografische spreiding van de productie (decentrale productie). Daardoor is er minder transport en dus minder verliezen op het net en als een turbine word stopgezet dan heeft dat geen grote gevolgen op het netevenwicht.

3. Windenergie creëert groene jobs

Het rapport “ Macro-economic impact of Renewable Energy Production in Belgium van E&Y, gepubliceerd in oktober 2014 in opdracht van ODE, EDORA en BOP onderzocht scenario’s die gebaseerd zijn op de scenario’s in de studie van het Federaal Planbureau ”Perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading tegen 2030”. 

Daaruit blijkt dat in het scenario met 24% hernieuwbare energie 9.200 bijkomende arbeidsplaatsen per jaar zullen worden gecreëerd voor de bouw van nieuwe installaties van hernieuwbare energie, Daarbovenop komen de jobs die gecreëerd worden in exploitatie en onderhoud: 2.700 jobs per jaar in het scenario meer hernieuwbare energie. Dus met meer hernieuwbare energie krijgen we dus veel meer tewerkstelling.

4. Windenergie draagt bij tot een beter klimaat

Windenergie heeft het grote voordeel dat haar brandstof onuitputtelijk is: wind is er overal en zal er altijd zijn, nog minstens 4.5 miljard jaar. Het inzetten op deze klimaatvriendelijke technologie zorgt voor een vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen (zoals gas, olie, uranium, enz.). Dit zorgt voor een verhoogde energie-onafhankelijkheid en kan, naargelang de ontwikkeling van windenergie, tot 27 miljard € per jaar uitsparen in Europa (zie studie EWEA)

Windenergie is dus bij uitstek een duurzame energievorm die bijdraagt tot een beter klimaat en een beter leefmilieu. Deze technologie kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

5. Windenergie zorgt voor een schoner leefmilieu

Bij de productie van elektriciteit uit wind komen geen afvalstoffen en geen schadelijke stoffen vrij. Fijn stof in de lucht vormt een belangrijk risico voor de gezondheid. Het dringt rechtstreeks in de longen en veroorzaakt allergieën alsook cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen. Fijn stof wordt geproduceerd door de verbranding van steenkool, aardolie, aardgas, hout en andere biomassa materialen.

Wind is lokaal beschikbaar en eist geen bijwerking. Daarentegen gebeurt de winning van olie en gas vaak zonder respect voor het milieu en voor de mensen (onteigening, olierampen en andere vormen van verontreiniging).

Er komen zo goed als geen broeikasgassen (CO2) vrij bij de productie van windenergie. Enkel bij de productie van de installaties zelf komt er een kleine hoeveelheid CO2 vrij. Maar bij een windturbine wordt dat surplus in zes maanden terugverdiend. De volgende 20 jaar is dus een pure bonus voor het milieu. (meer info: No fuel, windpower without fuel)

6. Windenergie verbruikt geen water

Windenergie gebruikt geen water en verbruikt geen water. In 2012 vermeed windenergie het gebruik van 387 miljoen kubieke meter (mn m³) aan water- gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse huishoudelijk watergebruik van bijna 7 miljoen Amerikaanse inwoners. Tegen 2030  zal de vermeden kost van water door het gebruik van windenergie tussen de € 3,34 miljard en € 4,30 miljard bedragen. (Bron: EWEA: Saving water with wind energy). In dit tijdperk van steeds schaarser wordend zoetwater is dit een belangrijke troef!

7. Windenergie, ook voor bedrijven en particulieren

Bedrijven en coöperatieven kunnen met de inbreng van (externe) expertise in hun eigen windproject investeren. Wind is een mature technologie, er zijn dus weinig risico’s gebonden aan het investeren in windenergie.

Windprojecteigenaars kunnen de stroom voor eigen verbruik voorbehouden wat netkosten bespaart. Daarenboven zijn windturbines een uitstekende vector voor het onderwijs en het rationeel omgaan met energie.

8. Windenergie: een groot kenmerk met een kleine footprint

Windturbines zijn voor uw bedrijf, uw gemeente of uw nieuw landschap een duidelijke herkenningspunt. Dit kenmerk geeft een duidelijke groene, duurzame uitstraling. Een windturbines heeft echter in relaties tot zijn hoogte (+/- 150 meter) weinig ruimtebeslag op de grond. De kleine footprint van de mast zorgt voor een zeer beperkte impact op het terrein. Windturbine installaties bieden dan ook een voordeel voor meervoudig ruimtegebruik.

Alle platformen van ODE